Vácička carp

VácičkaCarp je súkromné rybárske jazero o rozlohe 5ha nachádzajúci sa na južnom Slovensku pri meste Želiezovce. VácičkaCarp ponúka najlepšie rybačky, nezabudnuteľné rybárske zážitky a kapitálne úlovky.

Rybársky poriadok

 • Každý loviaci je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
 • Na jednu povolenku možno loviť s 2 prútmi opatrenými jedným návezcom, ak loviaci chce loviť na viac ako 2 prúty musí si zakúpiť druhú povolenku.
 • Na poslednom úseku k jazeru (poľná cesta) sa smie jazdiť len na štrkovej ceste, je zakázané ísť cez polia, plodiny a porasty.
 • Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej povolenky zakúpenej u nás.
 • Každý loviaci smie loviť výhradne vo svojom sektore, ktorý si sám zarezervoval, loviť, vyvážať alebo člnkovať sa mimo neho je prísne zakázané.
 • Rezervácie sa vybavujú výlučne telefonicky, každý deň od 9:00 do 18:00. Rezervácie sa vybavujú na časové rozpätie na aké sa vystavujú povolenky uvedené v Cenníku, iné časové kombinácie nie sú možné.
 • Každý sektor je prispôsobený pre 2 osoby.
 • Na dlhšie výpravy je možné použiť iba bivak, karavany nie sú povolené.
 • Rybárske náčinie (podberák, kolíska, vážiaci sak a vážiaca trojnožka) sú v cene povolenky a smú sa používať len naše, vlastné náčinie je zakázané používať.
 • Používanie dezinfekcie rýb je zakázané, jedine po dohovore s porybným.
 • Každý loviaci je povinný používať šokový vlasec o minimálnej hrúbke 40 a minimálnej dĺžke 6m na každom prúte a kmeňový vlasec o minimálnej hrúbke 30. Šoková a kmeňová šnúra sú zakázané.
 • Návnady a kŕmenie sú povolené iba boilies, pelety, tigrí orech, repka olejná avšak nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické alebo inak závadné. Partikel (kukurica, obilniny, strukoviny) sú zakázané.
 • V prípade ulovenia kapra alebo amúra nad 10kg loviaci je povinný oznámi tento úlovok porybnému a zdokumentovať (presne odvážiť a odfotiť mobilom) úlovok. V prípade ulovenia sumca, je nutné ho podržať v kolíske a oznámiť to porybnému, sumce je zakázané púšťať späť do vody.
 • Vstup loviacich detí do 15 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
 • Počas rybárských pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich ktorý sa zúčastňujú pretekov.
 • Každý návštevník jedná na svoje riziko a zodpovednosť. Spoločnosť NAGA, s.r.o, nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi v areáli rybárskeho revíru.
 • Pri odchode z revíru je návštevník povinný na loviacom mieste pozbierať všetok odpad po sebe a zlikvidovať ho.
 • Po získaní povolenky možno loviť bez registrácie SRZ.
 • Návštevy loviacich sú povolené len v čase od 8:00 do 17:00. Každá návšteva sa musí nahlásiť u porybného na vchode. Nočné návštevy alebo návštevy v inom čase sú prísne zakázané.

 • Na jedného loviaceho je povolená jedna neloviaca osoba, ktorá je tu spolu s loviacim a neopúšťa areál.
 • Zakladať oheň a ohniská je zakázané. Povolené je iba grilovanie na grilovacích zariadeniach.
 • Loviaci v prípade podozrenia privlastnenia ryby súhlasí s kontrolou priestorov vozidla a iných.
 • Je zakázané poškodzovať porasty, umelo vytvorené móla rozoberať a nadmerným hlukom rušiť ostatných loviacich.
 • Kúpanie a člnkovanie po jazere je zakázané. Výnimkou je ochladenie ja pri brehu, alebo pri fotení sa s rybou. Je prísne zakázané kúpať sa po nadmernom užití alkoholických nápojov.
 • Z dôvodu zlej manipulácie s rybou je prísne zakázané nadmerne užívať alkoholické nápoje počas lovu, pri takom podozrení je porybný oprávnený vám zakázať v pokračovaní lovu, alebo môže byť váš lov úplne ukončený bez nároku na vrátenie peňazí.
 • Zákaz používania spalovacích motorov, povolené sú jedine elektromotory.
 • Povolené sú jedine certifikované tyčové bójky, iné sú zakázané.
 • Je prísne zakázané pri fotení dvíhať rybu mimo kolísku alebo vysoko nad kolísku, aby pri vyšmyknutí z rúk, pádom neutrpela újmu na zdravotnom stave. Fotiť sa je povolené jedine na kolenách tesne nad kolískou.
 • Ryby po odfotení a oštrení, čo najrýchlejšie a najšetrnejšie vrátiť späť do vody. Pri poškodení alebo usmrtení ryby je loviaci povinný uhradiť škodu ktorú spôsobil, ktorú urči prevádzkovateľ jazera.
 • Na lov kapra sú povolené len háčiky s protihrotom o veľkosti 6, háčiky bez protihrotu sú prísne zakázané.
 • Zákaz lovu dravých rýb na živú nástrahu (rybku).
 • Motorové vozidlá je možné nechať odparkované pri loviacom mieste, ale počas lovu ich používanie je zakázané, ak loviaci chce toto vozidlo používať počas doby lovu, toto vozidlo musí byť odparkované na to určenom parkovisku v areáli jazera.
 • Pri nedodržaní hore uvedených pravidiel rybolovu je loviaci vyhostený bez vrátenia ceny povolenky a je povinny uhradiŤ spôsobené škody. V prípade krádeže alebo inej škode spôsobenej v areáli jazera bude na loviaceho podané trestné oznámenie.
 • Každý loviaci pri príchode pri registrácii vlastnoručne podpisuje, že si je vedomý rybárskeho poriadku, ich zmien a jeho dodržiavania.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný tieto zmeny registrovať bez upozornenia.

                              

Ceny povoleniek

Denná povolenka 8:00-17:00 – 12€

(Povolenka na 2 udice)

Povolenka na 24 hodín – 19€

Povolenka na 48 hodín – 34€

Povolenka na 72 hodín – 45€

Povolenka na 4 dni – 55€

Povolenka na 5 dní – 65€

Povolenka na 6 dní – 75€

Povolenka na Týždeň – 85€

Povolenka na prívlač  – 1 hodina – 2€

Prenájom jazera

Pondelok – Štvrtok

200€ / deň / bez ryby

Piatok – Nedeľa

300€ / deň / bez ryby

 

Internetová stránka:

www.vacickacarp.sk

Facebook:

Vácička Carp – Súkromný revír

Telefón:

+421 908 471 108

Galéria:

 

 

Najnovšie články