Pravidlá preteku

 1. Budovanie stanov a organizovanie vyžrebovaného lovného miesta v sektore, kde sa preteky uskutočnia, je dovolené iba súťažným tímom.
 2. Zakazuje sa pomoc iných osôb.
 3. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá s možnosťou tretieho člena tzv. asistenta. Asistent – je plnohodnotný člen pretekárskeho družstva, v prípade vlastnenia platného povolenia na rybolov pre rok 2021. Musí sa riadiť rovnakými pravidlami, ktoré platia pre súťažiacich. V prípade, že asistent nie je držiteľom rybárskeho povolenia stáva sa iba  pomocníkom pri výstavbe stanu, varení, nákupoch, upratovaní a styku s rozhodcami,  Avšak v žiadnom prípade sa nemôže aktívne podieľať na lovení. 
 1. Návštevy z dôvodu dodržania usmernení RUVZ Košice sú počas celého trvania zakázane, porušenie bude vnímané ako hrubé porušenie pravidiel.
 1. Každé družstvo je povinné umiestniť stany a autá presne v určenom priestore svojho vyžrebovaného miesta, ktoré bude označené číslom stanovišťa.
 2. Sondovanie dna, vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a za pomoci člna. Súťažiacim je povolené ako zdroj pohonu člna používať len elektromotor.
 3. Označovanie lovných miest je povolené len tyčovými bójkami. V nočných hodinách musia byť tyčovky osvetlené a po ukončení pretekov odstránené. V lovnom sektore  je povolené umiestnenie maximálne 4 kusov bójok (len tyčové bojky). Krajné  susediace bójky musia byť medzi sebou vo vzdialenosti minimálne 20m.
 4. Povolený spôsob lovu: lov na ťažko s jedným naväzcom a háčikom. Fedrova technika  je zakázaná. Počas pretekov môže mať súťažný tím vo vode maximálne 4  naväzce s nástrahou. 
 5. Ako návnady a nástrahy je možné používať počas preteku iba boilies a pelety. Množstvo návnady je neobmedzené. Zákaz používať kompletný sortiment partiklu. V pripade zistenia používania partiklu okamžité vylúčenie z pretekov – červená karta !!!
 6. Zakázané je vnadiť živými návnadami.
 7. Každé družstvo loví na štyri prúty. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z vody. V prípade ukončenia lovu jedného pretekára z  rôznych dôvodov, môže byť nahradený asistentom. Túto výmenu je však povinný  kapitán teamu nahlásiť sektorovému rozhodcovi. 
 8. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na podložku pod kapra a to i pri prevoze v člne / odhačkovací matrac je povinnou výbavou člna. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia  ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo vode v carp saku. 
 1. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom. Pri vážení rozhodcom musi byť prítomný člen z vedľajšieho stanovišťa, ktorý podpisom potvrdí správnosť váženia. Teamy pri vážení sa  budú striedať, aby v nočných hodinách nebol zaťažovaný iba jeden tím. Rozhodnutie prináleží na rozhodcovi. 
 2. Povinná výbava pre pretekára je:
 • 3x carp sak 
 • podberák 
 • 2x podložka pod kapra 
 • tyčová bójka ,musia byť svietiace max 4 kusy 
 • záchranná vesta s píšťalkou a odrazkou na chrbte 
 • minimálne 5 kg kotva na ukotvenie člna pri zdolavani 
 • prázdne vedro na vyčerpavanie vody z člna musi byt priviazané nepretržite k člnu 
 • pri vyvážaní a zdržiavaní sa na vodnej hladine po zotmeni a do  svitania je povinné mať zapnuté svietidlo (čelovka,lampáš,led svetla) !!! a mať osvetlenú loď tak, aby bola viditeľná rozhodcom z brehu  počas celej plavby po zotmeni a do svitania. 

Táto výbava bude kontrolovaná sektorovými rozhodcami pred  začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie  tímu do súťaže. Pri kontrole bude vystavený protokol o kontrole v dvoch vyhotoveniach. Jeden pre tím a jeden pre sektorového rozhodcu,  potvrdený podpismi oboch strán. 

 1. Použitie zavážacích lodiek v priebehu celého preteku je zakázané!
 2. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho teamu. Sektory budu označené na vode tyčovými bojkami (maximálna hranica vyvážania a širka sektoru). Prekročenie sektoru susedného tímu, môže po  napomenutí viesť k žltej karte. V súvislosti s každým sporom o hranice susedných  sektorov je rozhodnutie rozhodcu záväzné pre každého. Prekročenie maximálnej označenej/vytýčenej vzdialenosti vynašania sa bude trestat žltov kartov.
 3. Ryby budú vážené priebežne počas celých pretekov aj v nočných hodinách. Rozhodca  rybu odváži, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po odvážení musí byť ryba  ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody. V prípade, že sa tím bude snažiť do preteku prihlásiť rybu, ktorú neulovil (uhynutá,  donesená), bude to mať za následok vylúčenie z pretekov, prípadne bude podané  trestné oznámenie. 
 1. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov. Pod pojmom zdolané sa rozumie, že ryba musí byť v podložke na brehu a riadne nahlasená rozhodcom súťaže. Za dodržanie časového  úseku od záseku až po zdolanie zodpovedajú susediace družstva . Ryba zaseknutá po  08:00hod. nebude započítaná hoci by bola zdolana na podložke na brehu v časovom  limite 08:10hod. Fotografia slúži ako dôkaz o čase ulovenia a odváženia úlovku.
 2. Započítané budú ryby: 
 • kapor od 5 kg (vrátane) 
 1. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a automobilu.
 2. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých 5 ulovených rýb v čase pretekov. Pri rovnosti hmotností rozhoduje:
 • väčší počet ulovených rýb
 • najťažšia ulovená ryba 
 1. V prípade zlých poveternostných podmienok, hlavný rozhodca na návrh sektorových rozhodcov vyhlási režim „Čierna vlajka“ ktorá platí pre všetky sektory. O tejto skutočnosti budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom  sektorových rozhodcov. Počas trvania režimu „Čierna vlajka“ sa súťažiacim  zakazuje používať čln na vodnej hladine. Lov z brehu je povolený stále! 
 2. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou  formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu  usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú  peniaze súťažiacim vrátené. V prípade neuznania námietky prepadnú v prospech  usporiadateľa. 
 3. Vstup iných osôb a áut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov. 
 4. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného. 
 5. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné riziko a sú zodpovední sami za seba.
 6. Organizátor neručí za majetok súťažiacich! Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odvezie vrecia s odpadom na určené miesto, ktoré určí rozhodca. 
 7. Pri použití člnu na vode musia mať súťažiaci oblečené záchranné vesty. Ich nepoužitie sa považuje za porušenie pravidiel pretekov a disciplíny. Trestá sa žltou kartou a zákaz lovu na 12 hodin pre team ! ! ! Použitie záchrannej vesty je povinné po vyhlásení čiernej vlajky aj pri  zdolávaní úlovku z brehu alebo nahadzovaní návnady z brehu, keď  SÚŤAŽIACI STOJI VO VODE. Jej nepoužitie má za následok žltú kartu a  zakaz lovu na 12 hodin pre team. Po druhom opakovanom porušení pravidla je team okamžité vylúčení zo súťaže!!! Použítie člna v stave vyhlásenia  “čiernej vlajky” predsatvuje okamžité vylúčenie celého tímu zo súťaže!!! 
 1. Čln musí mať pevnú podlahu, dĺžku minimálne 2,70m a maximálne 4m! Musí byť určený minimálne pre dve osoby. Súčasné použitie dvoch člnov na vode u jedného družstva je povolené v prípade, že družstvo je 3 členné a asistent  je loviaci a vlastní povolenie na rybolov !!! Pri 2 člennom družstve môže byť  použitý len jeden čln. Jeden člen družstva musí byť vždy na brehu aj pri 2  člennom aj pri 3 člennom družstve (na vylosovanom stanovišti). 
 2. Pokiaľ pretekársky tím v celkovom umiestnení získa jednu z prvých troch cien, nebude hodnotený v rámci sektoru a víťazom sektoru sa stáva ďalší nasledujúci súťažný tím, ktorý nebol ocenený v rámci hlavných cien. 
 3. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 4. Možnosť odhlásenia družstva zo súťaže s nárokom na vrátenie štartovného je možné 30 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne stráca prihlásené družstvo nárok na vrátenie štartovného. Zmena člena družstva, prípadne  asistenta je možné 15 dní pred začiatkom súťaže. Zmena názvu družstva je  možná 15 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny  organizátor neberie do úvahy, teda zmena nie je možná. 
 5. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!
 6. Pozastavenie pretekov, alebo prerušenie je výhradným právom a zodpovednosťou hlavného rozhodcu po konzultácii s organizačným štábom. Po predčasnom ukončení pretekov platia dovtedy evidované výsledky. 
 7. Družstvo, ktoré nenahlási hlavnému rozhodcovi a usporiadateľom preteku ukončenie z akéhokoľvek dôvodu (rodinné, zdravotné,pracovné,atd.) a opustí stanovište predčasne, v ďalšom ročníku sa s ním nepočíta. To platí aj pri neúčasti družstva na  záverečnom vyhodnotení. 
 8. Organizator informuje súťažiacich pretekárov, že niektoré lovné miesta budú prechodné len SUV automobilmi alebo prenašánie na miesto člnom, kde organizátor vie v tomto prípade podať pomocnu ruku a bude mat k dispozicii 3x clny. Prenášat sa bude podľa miesta vyžrebovania pôjde sa od 1 smer dole. 
 9. Záverečné ustanovenia. Zaplatením štartovného družstvá súhlasia s podmienkami a pravidlami súťaže.Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podmienok a pravidiel súťaže. Každý účastník súťaže je povinný dodržať pokyny rozhodcov a organizátora.V  prípade nepriaznivého počasia (silnej víchrice alebo búrky) organizátori rozhodnú o  povolenom vstupe na vodu, prípade dočasného prerušenia súťaže. V prípade že by  hrozila veľká voda – záplava, organizátor môže pretek ukončit.Nadmerné použitie  alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor  považovať za hrubé porušenie predpisov.Po ukončení súťaže je potrebné lovné  miesta zanechať čisté.Na tomto podujatí každý berie zodpovednosť za seba.Za vecné  a zdravotné ujmy organizátor neberie zodpovednosť. 
 10. Zraz 24.10.2021 o 08:00. Miesto stretnutia bude zverejnené neskôr. Losovanie prebehne o 09:00. V prípade nedostavenia sa na losovanie, losovat za team bude organizátor preteku. Presun na lovné miesta medzi 11:00-12:00. Štart preteku  začne medzi 15:00-16:00, po kontrole povinnej výbavy a na signál organizátorov.  Ukončenie preteku-chytanie 30.10.2021-08:00. Vyhodnotenie súťaže a odovzdavanie  cien o12:00.
 11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť propozície preteku v súvislosti s epidemiologickou situáciou podľa nariadení vlády SR a uverejnených usmernení na stránke COVID automatu a epidemiologickej situácie na Slovensku!

Najnovšie články

Lovné miesta

V rámci príprav sme odkontrolovali jednotlivé lovné miesta, ktoré sú v poriadku a nás čakajú ďalšie prípravy na pretek. Lovné miesto 1 Lovné miesto 2

Čítať »