Pravidlá preteku

Všeobecné pravidlá

 1. Súťažia dvojčlenné pretekárske družstvá s možnosťou tretieho člena tzv. asistenta. Asistent – je plnohodnotný člen pretekárskeho družstva.
 2. Budovanie stanov a organizovanie vyžrebovaného lovného miesta v sektore, kde sa preteky uskutočnia, je dovolené iba súťažným tímom.
 3. Zakazuje sa pomoc iných osôb.
 4. Návštevy sú povolené iba cez deň, t.j. od 8:00 do 19:00, počet denných návštev maximálne 2, nočné návštevy sú zakázané!
  Vo štvrtok, deň pred ukončením pretekov a v piatok ráno, v deň ukončenia pretekov sú návštevy zakázané! Nenahlásenie návštevy a nedodržanie času vyhradeného na návštevy sa trestá žltou kartou (zákaz lovu na 12 hodín).Návštevy musia byť nahlásené u rozhodcov a auta počas návštevy družstva ostávajú zaparkované na stanovišti rozhodcov. V prípade nepriazdnivej pandemickej situácie budú návštevy počas celého trvania preteku zakázane.
 5. Každé družstvo je povinné umiestniť stany a autá presne v určenom priestore svojho vyžrebovaného miesta, ktoré bude označené číslom stanovišťa.
 6. Sondovanie dna, vnadenie a zdolávanie rýb je povolené z brehu a za pomoci člna. Súťažiacim je povolené ako zdroj pohonu člna používať len elektromotor.
 7. Označovanie lovných miest je povolené len tyčovými bójkami. V nočných hodinách musia byť tyčovky osvetlené a po ukončení pretekov odstránené. V lovnom sektore  je povolené umiestnenie maximálne 4 kusov bójok (len tyčové bojky).
 8. Po dohode so susedným tímom je možné použiť bójku navyše (5- ty kus) aj na označenie sektoru.
 9. Použitie zavážacích lodiek v priebehu celého preteku je zakázané!
 10. Ryby budú vážené priebežne počas celých pretekov aj v nočných hodinách. Rozhodca  rybu odváži, zadokumentuje a zapíše do úlovkovej listiny. Po odvážení musí byť ryba  ihneď pod dohľadom rozhodcu pustená späť do vody. V prípade, že sa tím bude snažiť do preteku prihlásiť rybu, ktorú neulovil (uhynutá,  donesená), bude to mať za následok vylúčenie z pretekov, prípadne bude podané  trestné oznámenie.
 11. Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže musia byť zdolané do 10 minút od skončenia pretekov. Pod pojmom zdolané sa rozumie, že ryba musí byť v podložke na brehu a riadne nahlasená rozhodcom súťaže. Za dodržanie časového  úseku od záseku až po zdolanie zodpovedajú susediace družstva . Ryba zaseknutá po  08:00hod. nebude započítaná hoci by bola zdolana na podložke na brehu v časovom  limite 08:10hod. Fotografia slúži ako dôkaz o čase ulovenia a odváženia úlovku.
 12. Súťažiaci je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu prehliadku stanu a automobilu.
 13. Započítané budú ryby: 
  • kapor od 4 kg (vrátane) 
 14. Do tabuľky sa budú zarátavať 3 najväčšie bodované ryby tímu. Celkové poradie určí súčet váhy ulovených rýb v tabuľke. Pri rovnosti hmotností rozhoduje:
  • väčší počet ulovených rýb
  • najťažšia ulovená ryba
  • čas ulovenej ryby
 15. V prípade zlých poveternostných podmienok, hlavný rozhodca na návrh sektorových rozhodcov vyhlási režim “Čierna vlajka” ktorá platí pre všetky sektory. O tejto skutočnosti budú súťažiaci oboznámení prostredníctvom  sektorových rozhodcov. Počas trvania režimu “Čierna vlajka” sa súťažiacim  zakazuje používať čln na vodnej hladine. Lov z brehu je povolený stále! 
 16. Prípadné protesty proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu , prípadne výsledkovej listine je možné podať maximálne do jednej hodiny od vydania rozhodnutia alebo vyhlásenia výsledkov. Protest súťažiacich sa podáva písomnou formou a písomnou  formou je odpovedané. Súťažiaci je povinný zložiť 100 €, na ktoré mu  usporiadateľ pretekov vystaví príjmový doklad. V prípade uznania protestu budú  peniaze súťažiacim vrátené. V prípade neuznania námietky prepadnú v prospech  usporiadateľa.
 17. Vstup iných osôb a áut do priestoru vyhradeného pre súťažný tím je zakázaný. Vstup iných osôb do sektoru môže povoliť iba rozhodca. Tento zákaz neplatí pre organizačný výbor a rozhodcov.
 18. V prípade hrubého porušenia pravidiel pretekov (nadmerné použitie alkoholu, neuposlúchnutie pokynov rozhodcu, agresívne správanie) má organizátor právo vylúčiť tím porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného (udelenie červenej karty).
 19. Všetci účastníci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné riziko a sú zodpovední sami za seba.
 20. Organizátor neručí za majetok súťažiacich! Každý pretekár po skončení pretekov poupratuje svoje stanovište a odvezie vrecia s odpadom na určené miesto, ktoré určí rozhodca.
 21. Pokiaľ pretekársky tím v celkovom umiestnení získa jednu z prvých troch cien, nebude hodnotený v rámci sektoru a víťazom sektoru sa stáva ďalší nasledujúci súťažný tím, ktorý nebol ocenený v rámci hlavných cien.
 22. V prípade nevyhnutných dôvodov si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
 23. Podmienkou účasti na súťaži je dovŕšenie 18 rokov do dátumu začiatku súťaže!
 24. Pozastavenie pretekov, alebo prerušenie je výhradným právom a zodpovednosťou hlavného rozhodcu po konzultácii s organizačným štábom. Po predčasnom ukončení pretekov platia dovtedy evidované výsledky.
 25. Tím, ktorý nenahlási hlavnému rozhodcovi a usporiadateľom preteku ukončenie z akéhokoľvek dôvodu (rodinné, zdravotné,pracovné,atd.) a opustí stanovište predčasne, v ďalšom ročníku sa s ním nepočíta. To platí aj pri neúčasti tímu na  záverečnom vyhodnotení.
 26. Zmena člena družstva, prípadne  asistenta je možné 15 dní pred začiatkom súťaže. Zmena názvu družstva je  možná 15 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne urobené zmeny  organizátor neberie do úvahy, teda zmena nie je možná.
 27. Štartovné sa uhrádza po výzve organizátora – termín úhrady je 28.2.2023. Štartovné sa po uhradení nevracia.
 28. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť propozície preteku v súvislosti s epidemiologickou situáciou podľa nariadení vlády SR a uverejnených usmernení na stránke COVID automatu a epidemiologickej situácie na Slovensku!
 29. Záverečné ustanovenia. Zaplatením štartovného družstvá súhlasia s podmienkami a pravidlami súťaže.Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podmienok a pravidiel súťaže. Každý účastník súťaže je povinný dodržať pokyny rozhodcov a organizátora.V  prípade nepriaznivého počasia (silnej víchrice alebo búrky) organizátori rozhodnú o  povolenom vstupe na vodu, prípade dočasného prerušenia súťaže. V prípade že by  hrozila veľká voda – záplava, organizátor môže pretek ukončit.Nadmerné použitie  alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor  považovať za hrubé porušenie predpisov.Po ukončení súťaže je potrebné lovné  miesta zanechať čisté.Na tomto podujatí každý berie zodpovednosť za seba.Za vecné  a zdravotné ujmy organizátor neberie zodpovednosť.

Spôsob lovu

 1. Povolený spôsob lovu: lov na ťažko s jedným naväzcom a háčikom. Feedrova technika  je zakázaná. Počas pretekov môže mať súťažný tím vo vode maximálne 4  naväzce s nástrahou.
 2. Ako nástrahy je možné používať počas preteku iba boilies (trvanlivé, neutrálne vyvážené a pop up) a pelety.  Zakazuje sa používať umelé imitácie partiklu. V prípade zistenia používania umelej imitácie partiklu nasleduje udelenie červenej karty, tzn. okamžité vylúčenie z preteku.
 3. Ako návnadu je možné používať boilies, pelety a kompletný sortiment partiklu.
 4. Množstvo návnady je neobmedzené.
 5. Zakázané je vnadiť živými návnadami.
 6. Každé družstvo loví na štyri prúty. Počas celých pretekov musí zostať na stanovišti minimálne jeden pretekár. V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť pretekári, musia stiahnuť všetky prúty z vody.
 7. Ryby sa musia podoberať s podberákom. Ulovenú rybu je pri manipulácii potrebné uložiť na podložku pod kapra a to i pri prevoze v člne / odhačkovací matrac je povinnou výbavou člna. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Do príchodu rozhodcu a do odváženia  ulovenej ryby musí byť ryba prechovávaná vo vode v carp saku.
 8. Okamžite po ulovení bodovanej ryby musí byť tento úlovok nahlásený rozhodcom. Pri vážení rozhodcom musi byť prítomný člen z vedľajšieho stanovišťa, ktorý podpisom potvrdí správnosť váženia. Tímy pri vážení sa  budú striedať, aby v nočných hodinách nebol zaťažovaný iba jeden tím. Rozhodnutie prináleží na rozhodcovi.
 9. Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho teamu. Sektory budú označené na vode tyčovými bojkami (maximálna hranica vyvážania a širka sektoru). Prekročenie sektoru susedného tímu, môže po  napomenutí viesť k žltej karte. V súvislosti s každým sporom o hranice susedných  sektorov je rozhodnutie rozhodcu záväzné pre každého. Prekročenie maximálnej označenej/vytýčenej vzdialenosti vynašania sa bude trestať žltov kartov.

Povinná výbava

 1. Povinná výbava pre pretekára je:
  • 3x carp sak
  • 2x podberák
  • 2x podložka pod kapra
  • tyčová bójka ,musia byť svietiace max 5 ks (4 ks na označenie lovných miest a 1 ks na označenie sektora, viď.všeobecné pravidlá bod číslo 8)
  • záchranná vesta s píšťalkou a odrazkou na chrbte
  • minimálne 5 kg kotva na ukotvenie člna pri zdolavani
  • prázdne vedro na vyčerpavanie vody z člna musi byt priviazané nepretržite k člnu
  • pri vyvážaní a zdržiavaní sa na vodnej hladine po zotmeni a do  svitania je povinné mať zapnuté svietidlo (čelovka,lampáš,led svetla) !!! a mať osvetlenú loď tak, aby bola viditeľná rozhodcom z brehu  počas celej plavby po zotmeni a do svitania.Táto výbava bude kontrolovaná sektorovými rozhodcami pred  začiatkom pretekov a jej nesplnenie má za následok nepripustenie  tímu do súťaže. Pri kontrole bude vystavený protokol o kontrole v dvoch vyhotoveniach. Jeden pre tím a jeden pre sektorového rozhodcu,  potvrdený podpismi oboch strán.
 2. Pri použití člnu na vode musia mať súťažiaci oblečené záchranné vesty. Ich nepoužitie sa považuje za porušenie pravidiel pretekov a disciplíny. Trestá sa žltou kartou a zákaz lovu na 12 hodin pre tím ! ! ! Použitie záchrannej vesty je povinné po vyhlásení čiernej vlajky aj pri  zdolávaní úlovku z brehu alebo nahadzovaní návnady z brehu, keď  SÚŤAŽIACI STOJI VO VODE. Jej nepoužitie má za následok žltú kartu a  zakaz lovu na 12 hodin pre team. Po druhom opakovanom porušení pravidla je team okamžité vylúčení zo súťaže!!! Použítie člna v stave vyhlásenia  “čiernej vlajky” predsatvuje okamžité vylúčenie celého tímu zo súťaže!!! 
 3. Čln musí mať pevnú podlahu, dĺžku minimálne 2,70m a maximálne 4m! Musí byť určený minimálne pre dve osoby. Súčasné použitie dvoch člnov na vode u jedného družstva je povolené v prípade, že družstvo je 3 členné a asistent  je loviaci a vlastní povolenie na rybolov !!! Pri 2 člennom družstve môže byť  použitý len jeden čln. Jeden člen družstva musí byť vždy na brehu aj pri 2  člennom aj pri 3 člennom družstve (na vylosovanom stanovišti).

Harmonogram preteku

Žrebovanie bude prebiehať na štrkovisku Geča v sektore C (miesto zrazu bude upresnené).

23.4.2023

8:00 – 8:45

Príchod na žrebovanie

9:00

Žrebovanie

V prípade nedostavenia sa na losovanie, losovať za tím bude organizátor preteku.

11:00 – 12:00

Príchod na lovné miesta

12:00 – 14:00

Kontrola povinnej výbavy

14:00 – 16:00

Sondovanie miest, ukladanie tyčových bójok, kŕmenie lovných miest

16:00

Štart preteku

28.4.2023

08:00

Ukončenie preteku

12:00

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »