Rybník Petence Svätá Mária

Bohato zarybnená divoká voda v srdci Zemplína s pôvodnou obsádkou rýb z Bodrogu situovaná v CHKO Latorica, kde platí 2 stupeň ochrany prírody sa nachádza v katastri obce Svätá Mária. Revír má rozlohu 8ha s priemernou hlbkou 2m. Hlavnú obsádku rýb tvoria kapre, ale v jazere sa nachádzajú aj pekné pleskáče, amuri, karasy, šťuky, zubáče a sumce ktorých váha môže presahovať až 20 kg-vú hranicu. Na jazere je vytvorených 16 mól. Každé mólo zabezpečuje pohodlnú rybačku pre dvoch rybárov.

POVINNÁ VÝBAVA

1.podložka pod ryby, prípadne rybárska kolíska (možnosť prenájmu priamo na jazere za poplatok 3€, bez ohľadu na dľžku pobytu)
2.veľký podberák (možnosť prenájmu priamo na jazere za poplatok 2€, bez ohľadu na dľžku pobytu)
3.dezinfekcia na ošetrenie úlovku (možnosť zakúpenia priamo na jazere v cene 4€)

Vstup na lovné miesta bez týchto pomôcok nie je možný!

PRAVIDLÁ RYBOLOVU

Každý rybár je povinný pri vstupe predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si vstupenku.
Po zakúpení povolenky možno loviť bez registrácie SRZ.
Rezervácie sa vybavujú telefonicky, každý deň od 7:00 do 19:00 na čísle +421 915 714 681, alebo cez Facebook na stránke „Petence Rybnik”.
Vstup loviacich detí do 14 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
Počas rybárskych pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich ktorý sa zúčastňujú pretekov.
Na dlhšie výpravy je možné použiť iba bivak. Karavany nie sú povolené.
Pri odchode je každý povinný pozbierať po sebe všetky odpadky.
Pri odchode je každý povinný vrátiť požičané náčinie, prípadne ak si berie rybu, dať si ju odvážiť na vrátnici a vyplatiť.
Správcovi je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice, auto alebo iný dopravný prostriedok.
Parkovať pri vode je ZAKÁZANÉ! Parkovať je možné len na miestach na to určených.
Je ZAKÁZANÉ ísť, alebo autami sa otáčať cez polia, plodiny a porasty.
Návštevy loviacich sú povolené len v čase od 7:00 do 19:00. Každá návšteva sa musí nahlásiť u porybného. Nočné návštevy alebo návštevy v inom čase sú prísne ZAKÁZANÉ!
Zakladať oheň a ohniská je zakázané. Povolené je používať plynovú bombu, alebo grilovanie.
Zákaz kúpania, fotenie s rybou vo vode je povolené.
Na vrátnici je možnosť zakúpenia návnad a nástrah.

      

SPRÁVANIE SA NA LOVNÝCH MIESTACH

Pri sonarovaní, kladeni bójok, zanášaní návnad a nástrah, je potrebné brať maximální ohľad na ostatných rybárov.
Je zakázané poškodzovať porasty, rozoberať móla a nadmerným hlukom rušiť ostatných loviacich.
Počas lovu je zakázané nechať nahodené prúty bez dozoru! Jeden rybár sa musí vždy zdržiavať na lovnom mieste, alebo v èase jeho neprítomnosti, musí vybrať všetky udice.
Po ukončení lovu, je rybár povinný uviesť lovné miesto ktoré využíval, do pôvodného stavu.

POVOLENÉ A ZAKÁZANÉ SPÔSOBY LOVU

Na jednu povolenku možno loviť s 2 prútmi opatrenými jedným náväzcom. (Je možnosť dokúpenia ďalšej udice za poplatok 3€, bez ohľadu na dľžku pobytu))
Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej povolenky zakúpenej u nás.
Každý loviaci smie loviť výhradne vo svojom sektore, ktorý si sám rezervoval. Loviť, vyvážať alebo člnkovat sa mimo neho je prísne ZAKÁZANÉ.
Čln na jazere je možné použiť len na vlastnú zodpovednosť.
Zákaz používania spalovacích motorov, povolené sú jedine elektromotory.
Povolené sú jedine certifikované tyčové bójky, iné sú zakázané.
Na lov kapra sú povolené háčiky o veľkosti maximálne 6.
Zavážacie loďky sú povolené.

                               

MANIPULÁCIA S ÚLOVKAMI

Nutnosť používať veľký podberák, podložku na položenie ryby, dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rany.
Podložka pod rybu musí byť v tesnej blízkosti vody (na móle), aby sa ryba prenášala čo najmenej.
Nikdy nepokladáme rybu na suchú podložku.
Odporúčame šetrné zasekávanie rýb pri zábere. Silným zásekom pri zábere sa roztrhávajú rybám papuľky.
Všetky ryby nad 3 kg je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to s maximálnou šetrnosťou.
V prípade ulovenia kapra alebo amura nad 10kg je loviaci povinný oznámiť tento úlovok porybnému a zdokumentovať (presne odvážiť a odfotiť mobilom) úlovok. V prípade ulovenia sumca, je nutné ho podržať v kolíske a oznámiť to porybnému.
Ryby do 3 kg je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka, ich množstvo nie je obmedzené.
Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vracať naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky treba odkúpiť.
Je prísne zakázané pri fotení dvíhať rybu mimo kolísku alebo vysoko nad kolísku, aby pri vyšmyknutí z rúk, pádom neutrpela újmu na zdravotnom stave. Fotiť sa je povolené jedine na kolenách tesne nad kolískou.
Pri fotení sa s rybou je prísny zákaz dávať prsty do žiabier.
Ryby po odfotení a ošetrení, čo najrýchlejšie a najšetrnejšie vrátiť späť do vody. Pri poškodení alebo usmrtení ryby je loviaci povinný uhradiť škodu ktorú spôsobil, ktorú určí prevádzkovateľ jazera.

NÁVNADY, ZAKRMOVANIE A VNADENIE RÝB

Vnadiť a zakrmovať môžete podľa vlastného uváženia.
Množstvo a druh návnady nie je obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické.
Zákaz kŕmenia neuvareným partiklom.
Pre zakrmovanie lovných miest, je možné využívať rakety, praky, zavážacie loďky, a člny a to aj počas lovu, pričom je ale potrebné rešpektovať ostatných loviacich rybárov.

                       

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Rybár svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie fotiek alebo videí na sociálnych sieťach.
Ten kto nedodrží dané podmienky, prípadne je opitý, hlučný, nešetrne zaobchádza s rybou, je ihneď vylúčený z jazera.
Z dôvodu zlej manipulácie s rybou je prísne zakázané nadmerne užívať alkoholické nápoje počas lovu. Pri takom podozrení je porybný oprávnený vám zakázať v pokračovaní lovu, alebo môže byť váš lov úplne ukončený bez nároku na vrátenie peňazí.
K prípadom podozrenia z krádeže, prevádzkovateľ privolá hliadku polície.

Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru.
Každý loví ryby na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ neznáša právne následky utrpeného úrazu počas rybolovu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi v areáli rybárskeho revíru.
Každý návštevník jazera si zodpovedá za svoje osobné veci sám a chráni si ich pred odcudzením. Správca nezodpovedá za odcudzené veci.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do svojho areálu, akýmkoľvek osobám a to aj bez udania konkrétneho dôvodu.
V sporných situáciách a otázkach, je rozhodujúce stanovisko prevádzkovateľa, respektíve ním poverenej osoby.

Prosíme aby ste vyššie uvedené vzali na vedomie a dodržiavali! Pri akomkoľvek porušení pravidiel bude návštevník vykázaný z areálu bez akejkoľvek náhrady.

CENNÍK

Športový lístok na 24 hodín – 15€
Denný športový lístok na 12 hodín (od 7:00 – 19:00) – 7€
Nočný športový lístok na 12 hodín (od 19:00 – 7:00) – 8€
Celodenný lístok – 10€ (Možnosť privlastnenia si 2kg rýb* + 2kg karasov)(od 7:00 – 19:00)
Ryby nad limit – 4€/kg
Dokúpenie každej ďalšej udice (bez rýb) 3€/udica
Detský lístok (do 10 rokov) – 1 bič/udica bez navijaka – BEZ RÝB – 3€
Možnosť prenajímania: – Podložka, vanička pod ryby – 3€/kus
– Podberák – 2€/kus
– Čln – 3€/na celú dobu pobytu
– Elektrický prúd- 2€/na 24h

Ryby ktoré si môžete prisvojiť: * – v cene lístka – kapor, amur, pleskáč
– denný lístok neobsahuje – šťuku, zubáča, sumca, lieňa
Ryby ktoré si môžete prisvojiť bez hmotnostného limitu: Šťuka – 7€/kg
Zubáč -12€/kg
Sumec -10€/kg
Ryby nad 3kg (amur, kapor) si nemôžete prisvojiť.

Facebook:

Rybník Petence Svätá Mária – Petence horgásztó Szentmária

Telefón:

+421 915 714 681 (rezervácie a info o rybníku od 7:00 do 19:00)

 

Galéria:

 

 

 

Najnovšie články