Relax Park Dolný Bar

Svojou polohou je náš relaxpark pohodlne, ľahko a rýchlo dostupný aj z hlavného mesta. Cesta z Bratislavy ku nám zaberie len približne 1 hodinu (60 km). Do najbližšieho mesta, Dunajskej Stredy, sa dostanete za necelých 15 minút (9 km). Štrkovisko a jeho okolie, je súčasťou katastra obce Dolný Bar a park je dostupný priamo z hlavnej cesty, vedúcej medzi obcou Dolný Bar a Dolný Štál, v smere na Komárno.

Všeobecné pravidlá a podmienky pre návštevníkov Relax parku

Všetci návštevníci a hostia Relaxparku, sú povinní dodržiavať tu uvedené pravidlá.

Vstup detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.

Areál je vybavený aj detským ihriskom a športovými atrakciami. Tieto je možné voľne používať, ale v prípade detí a neplnoletých osôb, len v sprievode a za dozoru zodpovednej dospelej osoby.

Je prísne zakázané zakladať oheň, mimo vyhradených ohnísk!

Je zakázané poškodzovať porasty, lavice, stoly, prístrešky a iné vybavenie Relaxparku.

Motorové vozidlá musia byť zaparkované na vyhradenom parkovisku. Je zakázané pohybovať sa s motorovým vozidlom okolo vodnej plochy a parkovať s vozidlom u lovného miesta ( platí aj pre jednostopové vozidlá ).

Správanie sa na lovných miestach

Vzdialenosť medzi dvoma loviacimi rybármi, je stanovená na minimálne 6 m, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Žiadame rybárov a návštevníkov, aby svojim správaním, nerušili a nekazili zážitky iným a aby sa chovali tak, ako si samy želajú, aby sa ku nim chovali iní.

Označovanie lovných miest plávajúcimi, alebo tyčovými bójami je povolené. Po ukončení lovu, je rybár povinný odstrániť akékoľvek bóje a značenia miesta lovu.

Po ukončení lovu, je rybár povinný uviesť lovné miesto ktoré využíval, do pôvodného stavu.

Povolené a zakázané spôsoby lovu

Náš revír je kaprová voda, určená na športový rybolov. Loviť ryby je povolené iba z brehu, rybárskym prútom s navijakom, alebo rybárskym bičom. Ostatné spôsoby lovu rýb sú prísne zakázané.

Množstvo nadväzcov na rybárskom vlasci prútu, nie je obmedzené.

Používať je povolené len rybárske háčiky bez protihrotu, ktoré sú k rybám šetrnejšie.

Z dôvodu potreby ochrany našej osádky dravých rýb, nie je žiaľ momentálne možné chytať na prívlač, mŕtvu, alebo živú rybku.

           

Návnady, zakrmovanie a vnadenie rýb

U nás môžete ryby vnadiť a zakrmovať podľa vlastného uváženia.

Používať môžete všetky štandardné krmivá a zmesy. Povolené sú boilies, kukurica a iné semená rastlín.

Výnimku tvoria len krmivá, ktoré znečisťujú, alebo spôsobujú znižovanie kvality vody a to najmä odpadovým materiálom z mliekárenskej a mäsovej výroby.

O tom, či je nejaké, tu nešpecifikované krmivo možné použiť, alebo nie, rozhoduje miestny hospodár – správca, ktorý ho posúdi a rozhodne. O krmive, ktoré zamýšľate použiť, je vhodné sa informovať telefonicky vopred.

Pre zakrmovanie lovných miest, je možné využívať rakety, praky, zavážacie loďky, a člny a to pred, ale aj počas lovu, pričom je ale potrebné rešpektovať ostatných loviacich rybárov a ustanovenia ostatných pravidiel.

Z dôvodu potreby ochrany našej osádky dravých rýb, nie je žial momentálne možné chytať na prívlač, mŕtvu, alebo živú rybku.

Povinná rybárska výbava a jej používanie

Každý, u nás loviaci rybár, je povinný mať a používať nasledujúce vybavenie: háčiky bez protihrotu, veľká podložka pod ryby, prípadne rybárska kolíska, uvoľňovač háčikov, dezinfekcia na ošetrenie úlovku a veľký rybársky podberák. Vstup do areálu bez týchto pomôcok nie je možný!

Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky! Pri vyťahovaní ryby z vody je každý rybár povinný použiť podberák!

Manipulácia s úlovkami

Revír je určený pre športový rybolov a preto v ňom platí pravidlo chyť a pusť.

S úlovkom je rybár povinný zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou tak, aby bola počas celej manipulácie s ním, zabezpečená jeho bezpečnosť a ochrana pred zbytočnými zraneniami.

Všetky úlovky je potrebné vyloviť na breh prostredníctvom dostatočne veľkého podberáku a pred ďalšou manipuláciou umiestniť na navlhčenú rybársku podložku, alebo do kolísky.

Háčik musí byť uvoľnený, čo možno najšetrnejším spôsobom a v prípade potreby je povinnosť použiť uvoľňovač háčikov.

Ranu spôsobenú háčikom, je potrebné ošetriť na to určeným  dezinfekčným prostriedkom.

Pred vypustením, je možné sa s úlovkom odfotografovať, ale musí byť zabezpečená jeho bezpečnosť a ochrana pred zranením.

Všetky úlovky musia byť čo najskôr vrátené späť do vody!

Kúpanie a používanie člnov

Naše jazero je súkromným rybárskym revírom, určeným výhradne pre športový rybolov. Na kúpanie osôb nemáme vytvorené bezpečné podmienky a z tohto dôvodu je kúpanie sa v celom areály zakázané!

Vstup na, alebo do vody, je výhradne na vlastné uváženie a zodpovednosť!

Rekreačné člnkovanie, používanie nafukovačiek, nafukovacích matracov a iných plávajúcich predmetov, je zakázané!

Vlastný čln je možné používať pred a počas lovu a to na zakrmovanie a vyvážanie montáží na lovné miesto.

Využívanie člnov, je povolené len spôsobom, ktorý nijako nenaruší, alebo znepríjemní rybolov a zážitky ostatných rybárov.

Pohon člna je povolený len pomocou vesiel, alebo elektromotora.

Pre účely zakŕmenia lovného miesta, je možné požičať si čln od hospodára, ten je ale potrebné vrátiť po zakŕmení späť a to riadne vyčistený.

Záverečné ustanovenia

Na výklad a dohľad nad dodržiavaním uvedených podmienok a pravidiel, dohliada prevádzkovateľom poverená osoba/osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie podmienok a pravidiel uvedených vyššie. Zároveň si vhradzuje právo natrvalo vykázať z areálu osoby, ktoré pravidlá z akéhokoľvek dôvodu nebudú dodržiavať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať vstup do svojho areálu, akýmkoľvek osobám a to aj bez udania konkrétneho dôvodu.

V sporných situáciách a otázkach, je rozhodujúce stanovisko prevádzkovateľa, respektíve ním poverenej osoby.

V prípade okolností ohrozenia zdravia, majetku, alebo v prípade iných závažných okolností, bude privolaná policajná hliadka.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na informačnej tabuli pri vstupe.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov – športových rybárov pri obchode z areálu Relax Parku a to pri podozrení z krádeže rýb, alebo iného vybavenia. K prípadom podozrenia z krádeže, prevádzkovateľ privolá hliadku polície.

Cenník povoleniek

Denný rybolov – 12 €

  • 05:00 – 19:00 hod. (máj – august)
  • 07:00 – 19:00 hod. (január – apríl, september – december)
  • 1 osoba – dva rybárske prúty

24- hodinový rybolov – 17 €

  • 24 hodinový rybolov – (apríl-október-dohodou)
  • bez ubytovania
  • 1 osoba – dva rybárske prúty

Rybolov s ubytovaním – 12 €

  • 24 hodinový rybolov – (apríl-október-dohodou)
  • ubytovanie v našich chatkách
  • 1 osoba – dva rybárske prúty

 

Internetová stránka štrkoviska:

www.relaxpark.sk

Facebook:

Relax Park

Telefón:

+421 905 591 887

 

Galéria:

 

 

 

Najnovšie články

VN Vrbov – miesto 5

Tento rok som si povedal, že obľúbený revír VN Vrbov odchytám počas celej sezóny na každom lovnom mieste. A keďže sa môj pôvodný plán chytať

Čítať »